Wat is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Iedere werkgever is door de Arbowet verplicht om voor optimale arbeidsomstandigheden te zorgen. Om een goed arbobeleid te kunnen voeren, moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in het bedrijf kunnen voorkomen, een zogenaamde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Zo kan het bedrijf maatregelen treffen om de kans op arbeidsongelukken en gezondheidsklachten te verkleinen. Deze maatregelen staan dan beschreven in het Plan van Aanpak. Hier staat ook in binnen welk termijn de maatregelen uitgevoerd worden en wie hiervoor verantwoordelijk is. Mocht er dan tóch iets fout gaan, staan de procedures beschreven in het Bedrijfsnoodplan.

Een RI&E bestaat uit:
 Een inventarisatie van de aanwezige risico’s op ongelukken en de al genomen veiligheidsmaatregelen.
 Een evaluatie van de risico’s op ongelukken binnen het bedrijf.
 De mate van prioriteit per risico.
 De maatregelen om de risico’s te beperken (Plan van Aanpak).

Een resultaat van een RI&E kan zijn dat er nog specifieke inventarisaties uitgevoerd moeten worden. Dit kan betrekking hebben op bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, trillingen, geluid, welzijn en veiligheid.

Voorbeelden van specifieke onderwerpen die in een RI&E beschreven staan:
Zijn er nadelige gevolgen van beeldschermwerk op de werknemers?
 Werkt men met gevaarlijke stoffen? Zo ja, welke?
 Leveren persoonlijke beschermingsmiddelen gevaren op?
 Kan het lawaai leiden tot schade aan het gehoor?
 Zijn er werknemers die zwanger zijn, jongen dan 18 jaar zijn of een arbeidshandicap hebben?

Minimum 4 characters