Algemene voorwaarden

I ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1 Aanmelder: degene die zichzelf dan wel een ander aanmeldt voor een training bij opleider aanmeldt voor een
training bij opleider.
1.2 Cursusgeld: trainingsgeld en/of examenkosten.
1.3 Deelnemer: degene die is aangemeld voor een training bij opleider en/of aan een training bij opleider
deelneemt.
1.4 Examen: een door of vanwege opleider of door een derde af te nemen examen volgend op een training.
1.5 Opleider: organisatie die de training verzorgt en/of (onder licentie) het examen organiseert.
1.6 Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen opleider en aanmelder waarbij opleider zich verplicht
aan aanmelder een of meer training(en) te leveren tegen betaling door aanmelder van de daarvoor geldende
vergoeding.
1.7 Training: een samenhangend geheel van georganiseerde didactische activiteiten vervat in
trainingsmateriaal en/of scholing. Dit kan ook een cursus, workshop, modulaire opleiding zijn.
ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die opleider sluit met de
aanmelder, doch gelden ook voor de deelnemer aan de training bij opleider.
2.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien opleider daarmee uitdrukkelijk schriftelijk
instemt.
ARTIKEL 3: AANMELDING VOOR DEELNAME AAN OF
BESTELLING VAN EEN TRAINING
3.1 De aanmelding voor deelname aan een training of bestelling van een training kan zowel schriftelijk als
telefonisch geschieden. Het door opleider in behandeling nemen van een aanmelding/ bestelling geschiedt te
allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud. Opleider kan te allen tijde een aanmelding of bestelling om haar
moverende redenen afwijzen.
3.2 Iedere bestelling (incompany) wordt bevestigd met een door opleider te versturen opdrachtbevestiging. In
deze opdrachtbevestiging worden de naam van de training, het aantal deelnemers, de overeengekomen tarieven
alsmede de plaats en het tijdstip van de training vermeld. De door opleider verstrekte trainingsgegevens gelden
onder voorbehoud.
3.3 De opdrachtbevestiging heeft tot gevolg dat tussen de aanmelder en opleider een overeenkomst
ontstaat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
3.4 Op basis van de opdrachtbevestiging wordt het aan de training verbonden bedrag aan opleider verschuldigd.
3.5 De opleider hanteert een bedenktermijn van tenminste 14 dagen, mits de cursus minimaal 30 dagen voor
aanvang van de cursus wordt geboekt. Deze bedenktijd is niet van toepassing voor e-learning producten waarvan
de activatiecode is gebruikt. Indien aanmelding voor een training binnen 14 dagen voor aanvang van training
plaatsvindt, is deze bindend.
ARTIKEL 4: INHOUD VAN EEN TRAINING
4.1 De inhoud van trainingen stemt overeen met de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen. Opleider
is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de training, met dien verstande dat de in
de opdracht-bevestiging weergegeven hoofdlijnen daardoor niet zullen worden verlaten.
4.2 Opleider stelt het voor de training benodigde lesmateriaal ter beschikking van de deelnemer, behoudens voor
zover in de opdrachtbevestiging anders is weergegeven.
4.3 Indien tijdens de training blijkt dat de aanmelder/deelnemer behoefte heeft aan uitbreiding van
de dienstverlening zal deze uitbreiding en de daaraan verbonden kosten separaat aan de aanmelder
worden geoffreerd en/of bevestigd.
Checkyoursafety 2
ARTIKEL 5: ANNULERING EN OPSCHORTING VAN TRAININGEN
5.1 Opleider is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum te wijzigen of de training te annuleren. Opleider zal de
aanmelder daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Opleider zal voor zover mogelijk een
nieuwe training aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur
geeft, zullen de reeds betaalde bedragen door opleider aan de aanmelder worden geretourneerd.
5.2 Annulering van de overeenkomst c.q. intrekking van de aanmelding door aanmelder/deelnemer is
alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:
• Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;
• Bij annulering tot 14 werkdagen voor aanvang van de training is geen cursusgeld verschuldigd;
• Bij annulering tot 7 werkdagen voor aanvang van de training is 50% van het cursusgeld verschuldigd;
• Bij annulering binnen 7 werkdagen voor aanvang van de training is de aanmelder het volledige
cursusgeld verschuldigd. De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde
cursusgeld in verband met annuleren zullen door opleider voor zover mogelijk in mindering worden
gebracht op een nieuwe training. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan
de voorkeur geeft, zal dit bedrag door opleider aan de aanmelder worden geretourneerd;
• Bij annulering van een digitale training is 25% met een minimum van € 75,00 verschuldigd;
• Bij annulering van een digitale training na verstrekking van de inlogcode aan aanmelder/deelnemer,
is 100% van het cursusgeld verschuldigd;
• Bij annulering van het examen geldt het van toepassing zijnde examenreglement.
5.3 Bij verhindering van deelname van een deelnemer om welke reden dan ook heeft de aanmelder het recht een
plaatsvervanger te sturen, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden voor toelating indien aan de orde.
5.4 Bij wangedrag door deelnemer of indien de deelnemer in overtreding is met de gelden ordeen veiligheidsmaatregelen is opleider gerechtigd de deelnemer de toegang tot de les en het gebouw
te ontzeggen, en de deelnemer uit de les en het gebouw te verwijderen zonder dat er restitutie van het
cursusgeld is verschuldigd.
ARTIKEL 6: BETALINGSCONDITIES
6.1 Samen met de opdrachtbevestiging stuurt opleider de aanmelder een factuur ter zake van de te
volgen training, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.2 Deze factuur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor de aanvang of levering van de training en
lesmateriaal en op de op de factuur aangegeven bankrekening van opleider te zijn bijgeschreven, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
6.3 Indien niet tijdig is betaald, is opleider gerechtigd haar verplichting tot nakoming op te schorten,
de aanmelder/ deelnemer niet tot de training toe te laten, de ontbinding van de overeenkomst in te roepen en
vergoeding van alle door opleider gemaakte kosten en gederfde winst te vorderen.
6.4 Onverminderd het bepaalde hierboven in artikel 6 lid 2 geldt voor de door opleider verzonden facturen
een betalingstermijn van maximaal 30 dagen.
6.5 Is aanmelder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen
de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van de aanmelder. Indien de
aanmelder in gebreke blijft in de tijdige voldoening
van het cursusgeld, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog
verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 75,00.
6.6 Indien opleider hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor
vergoeding in aanmerking.
6.7 De aanmelder is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.
6.8 Indien de deelnemer niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de lessen die deel
uitmaken van de training waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan is er geen recht tot
restitutie van het cursusgeld of een deel hiervan.
ARTIKEL 7: INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING
7.1 Opleider is te allen tijde enig rechthebbende ten aanzien van rechten van intellectueel eigendom op de aan de
aanmelder en/of deelnemer ter beschikking gestelde zaken, materialen en (elektronische) informatie, tenzij
opleider schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft.
7.2 De aanmelder en/of deelnemer verkrijgt uitsluitend een niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van de
in de opdrachtbevestiging aangegeven training(en).
Checkyoursafety 3
7.3 De aanmelder en/of deelnemer zal de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie niet
verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden. Onder derden wordt tevens begrepen een ieder die niet is gelijk
te stellen met de aanmelder.
7.4 Het is de aanmelder en/of de deelnemer in geen geval toegestaan om enige wijziging aan te brengen in de in
lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie, de beveiliging daarvan of de daarbij behorende
aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom.
7.5 De aanmelder en/of deelnemer is te allen tijde gehouden de (inhoud van de) in lid 1 genoemde
zaken, materialen en (elektronische) informatie geheim te houden en deze slechts te gebruiken voor het
doel waarvoor ter zake aan hen een gebruiksrecht is verleend.
ARTIKEL 8: NON-CONCURRENTIE
8.1 Het is aanmelder en/of afnemer niet toegestaan op basis van de door opleider verzorgde opleiding
ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een
soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opleider.
ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Indien opleider, door welke omstandigheden dan ook, een (dag)deel van een training niet kan laten doorgaan,
zal opleider in overleg met de aanmelder of deelnemer(s) dit onderdeel op een later tijdstip alsnog laten
doorgaan.
9.2 Opleider is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit het annuleren van
een training en/of het niet doorgaan van een trainingsdeel of trainingsdag(-deel).
9.3 Opleider is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan bij of aan de aanmelder en/of de deelnemer
door of samenhangende dan wel op grond van de inhoud van het door opleider verstrekte lesmateriaal c.q. de
door opleider gegeven lessen, adviezen en/of instructies. Het gebruik door aanmelder/deelnemer van het
lesmateriaal, het toepassen van gegeven instructies en verstrekte adviezen door de aanmelder/deelnemer
geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
ARTIKEL 10: EXAMEN
10.1 Op alle door of vanwege opleider verzorgde of georganiseerde examens is een examenreglement
van toepassing dat door opleider aan de deelnemers van de training zal worden verstrekt.
10.2 In het geval examens door derden worden afgenomen zal opleider zich inspannen de deelnemers
tijdig omtrent de gehanteerde exameneisen te informeren.
10.3 Deelnemers aan een training en/of examen zijn verplicht zich op verzoek van een docent, een
medewerker van opleider, of medewerker van het extern examenbureau, te legitimeren conform de eisen van de
Wet op de identificatieplicht.
10.4 In die gevallen waarin de van kracht zijnde examenreglementen niet voorzien beslist opleider.
ARTIKEL 11: KLACHTENPROCEDURE
11.1 Onze medewerkers stellen alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u van mening
bent dat een medewerker van CheckYourSafety u of een derde persoon in relatie tot CheckYourSafety niet op
een correcte manier heeft gehandeld, kunt u hierover, bij voorkeur via het klachtenformulier, een klacht indienen
bij CheckYourSafety.
11.2 U kunt uw klacht indienen door online het contactformulier in te vullen of u kunt uw klacht schriftelijk
indienen. Stuur dan een omschrijving van uw klacht, het betreffende cursus of examen, en uw gegevens naar:
CheckYourSafety
Kuiperbergweg 14
1101 AG Amsterdam
11.3 De procedure klachtbehandeling gaat als volgt: U ontvangt na het indienen van uw klacht een
ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt behandeld door een andere persoon dan degene die betrokken is bij het
feit waar uw klacht over gaat. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt de betrokkenen van CheckYourSafety
gehoord. We kunnen telefonisch contact met u opnemen om te bezien of een toelichting van CheckYourSafety de
Checkyoursafety 4
klacht naar tevredenheid kan oplossen. U krijgt de gelegenheid om uw klacht verder toe te lichten. De informatie
die u aanlevert, behandelt CheckYourSafety strikt vertrouwelijk. We handelen uw klacht binnen drie weken af.
Deze termijn kan worden verlengd met drie weken; daarover lichten we u in.
11.4 Bent u het niet eens met een inhoudelijke beslissing die CheckYourSafety heeft genomen dan kunt u, binnen
30 dagen na dagtekening, beroep aantekenen bij het Kiwa College van Beroep. Het instellen van beroep gebeurt
op basis van het Kiwa Reglement voor het College van Beroep. De uitspraak van het College van Beroep is
bindend.
ARTIKEL 12: SLOTBEPALINGEN
12.1 Op alle overeenkomsten en geschillen voortvloeiende uit en/of samenhangende met deze algemene
voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands
recht van toepassing.
12.2 De bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van
geschillen in de zin van artikel 11 lid 1.
II PRIVACYBELEID
CheckYourSafety is er zich van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij
verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw
gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van CheckYourSafety. U dient zich ervan bewust te zijn dat
CheckYourSafety niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te
maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
CheckYourSafety respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verzamelen of gebruiken geen
informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij wij van
tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze
gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen
beveiligde servers van CheckYourSafety of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren
met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
COMMUNICATIE
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar CheckYourSafety verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit
maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen
op eigen beveiligde servers van CheckYourSafety of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De informatie wordt niet met derden
gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
CheckYourSafety bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor
doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt. De bewaartermijn is afhankelijk voor welk
doeleinde de gegevens worden verwerkt.
Checkyoursafety 5
UW PRIVACY EN RECHTEN
U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor analyse- en
marketingactiviteiten. U kunt dit doen door contact op te nemen met mailto:info@checkyoursafety.nl.
COOKIES
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze
diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het
cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde
servers van CheckYourSafety of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u
de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
CheckYourSafety maakt gebruik van de volgende cookies:
Cookies Google Analytics
Google Analytics geeft inzicht in de statistieken van de website, zoals hoeveel bezoekers hoe vaak onze
webpagina’s bezoeken. Deze statistieken worden gebruikt om de structuur, navigatie en de informatie op de
website te verbeteren.
Cookies voor remarketing
Met de inzet van remarketing is het mogelijk om bezoekers die eerder interesse hebben getoond in de
dienstverlening van CheckYourSafety afgestemde advertenties en aanbiedingen te tonen. Hierbij worden geen
persoonsgegevens opgeslagen.
COOKIES UITZETTEN
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw
instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter
mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn
uitgeschakeld in uw browser.
WIJZIGING PRIVACYBELEID
Dit privacy beleid kan door CheckYourSafety te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing.
Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen.
VRAGEN EN FEEDBACK
Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u
contact met ons opnemen via info@checkyoursafety.nl.
Checkyoursafety 6
Gegevens CheckYourSafety
Kuiperbergweg 14
1101 AG Amsterdam
020-4094695
www.checkyoursafety.nl
info@checkyoursafety.nl

Minimum 4 characters